Artikel 1 Definities

 1. Robijn Tilanus, ofwel (de contactpersoon van) de Improvisatie Academie, gevestigd te Amsterdam (1097 EZ) op Darwinplantsoen 17, telefoon 06 400 66 402, email [email protected], K.v.K. 57689849, B.T.W. NL 130354417B01: gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Muziekpartner: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die een pianoles komt volgen, een workshop, training of opleiding komt doen, of een boek bestelt bij de Improvisatie Academie.

Artikel 2 Wederzijds vertrouwen

 1. De Improvisatie Academie doet uitsluitend en alleen zaken met haar muziekpartners op basis van wederzijds vertrouwen.
 2. Als een muziekpartner een pianoles komt volgen, dan vertrouwt de Improvisatie Academie erop, dat de muziekpartner de vooraf vastgestelde prijs hiervoor betaalt, hetzij onmiddellijk, hetzij, in overleg, binnen een paar weken. De muziekpartner mag erop vertrouwen dat de Improvisatie Academie een goede pianoles verzorgt.
 3. Als een muziekpartner zich heeft opgegeven voor een workshop, training of opleiding, dan vertrouwt de Improvisatie Academie erop, dat de muziekpartner de vooraf vastgestelde prijs hiervoor betaalt, hetzij het gehele bedrag vóór aanvang van de workshop, training of opleiding, hetzij, op verzoek van de muziekpartner en in overleg, in termijnen. De muziekpartner mag erop vertrouwen dat de Improvisatie Academie een goede workshop, training of opleiding verzorgt.
 4. Als een muziekpartner een boek bestelt bij de Improvisatie Academie, dan vertrouwt de Improvisatie Academie erop, dat de muziekpartner de vastgestelde prijs hiervoor betaalt, hetzij onmiddellijk, hetzij, in overleg, binnen een paar weken. De muziekpartner mag erop vertrouwen dat de Improvisatie Academie het boek levert, binnen een redelijke termijn.

Artikel 3 Afzeggen en voortijdig stoppen

 1. Bij afzeggen of niet op komen dagen bij een pianoles, workshop, training of opleiding geldt het volgende: a. Als een muziekpartner een pianoles de dag van tevoren, of eerder, afzegt, dan hoeft de muziekpartner de pianoles niet te betalen. Als een muziekpartner een pianoles op de dag zelf afzegt, om wat voor reden dan ook, of helemaal niet afzegt, dan betaalt de muziekpartner de helft van de prijs van de pianoles. b. Als een muziekpartner een workshop of training drie weken van tevoren, of eerder, afzegt, dan hoeft de muziekpartner de workshop of training niet te betalen. Als een muziekpartner een workshop of training twee weken van tevoren afzegt, om wat voor reden dan ook, dan betaalt de muziekpartner de helft van de prijs van de workshop of training. Als een muziekpartner een workshop of training een week van tevoren, of later, afzegt, om wat voor reden dan ook, dan betaalt de muziekpartner de volledige prijs van de workshop of training. c. Als een muziekpartner zich ingeschreven heeft voor de Opleiding tot Improvisatiecoach, dan gelden de Betalings- en leveringsvoorwaarden van de Opleiding tot Improvisatiecoach (te vinden op deze website, bij ‘Improvisatie Academie’, bij ‘Opleiding tot Improvisatiecoach’).
 2. Als een muziekpartner tijdens een workshop, training of opleiding om wat voor reden dan ook, besluit te stoppen met de workshop, training of opleiding, dan blijft de betalingsverplichting van de volledige prijs van de workshop, training of opleiding bestaan.
 3. Eventueel kan, in onderling overleg tussen de muziekpartner en de Improvisatie Academie, vanuit een houding van redelijkheid, respect en vertrouwen, worden afgeweken van de artikelen 3.1.a, 3.1.b en 3.2.

Artikel 4 Samenwerking en geschillen

 1. Zoals reeds aangegeven in artikel 2.1., is de basis van de samenwerking tussen de Improvisatie Academie en al haar muziekpartners het wederzijdse vertrouwen. De Improvisatie Academie draagt er zorg voor en voelt zich er verantwoordelijk voor, dat dit vertrouwen intact blijft. De Improvisatie Academie verwacht dat ook haar muziekpartners deze verantwoordelijkheid voelen.
 2. Mocht een muziekpartner of de Improvisatie Academie het gevoel krijgen dat er iets in de samenwerking – zakelijk of gevoelsmatig – minder goed verloopt, of dat er aan een verwachting niet of onvoldoende wordt voldaan, dan trekt zij zo snel mogelijk aan de bel, teneinde de onvrede de wereld uit te helpen. Bijvoorbeeld middels een of meerdere gesprekken, waarin openheid en respectvol naar elkaar luisteren centraal staan. Mocht dit niet werken, dan zullen zij een onafhankelijke derde inschakelen, bij wijze van mediator.
 3. Mocht dit niet werken, dan bestaat er, speciaal voor de Opleiding tot Improvisatiecoach, een aparte klachtenprocedure. Daarbij dient aangetekend te worden, dat de Improvisatie Academie er alles aan zal doen om niet in deze klachtenprocedure verzeild te raken, omdat zij een prettige samenwerking juist super belangrijk vindt! Maar toch, voor het geval dat, volgt hier de formele klachtenprocedure: a. Een klacht kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend per post (Improvisatie Academie, Darwinplantsoen 17, 1097EZ Amsterdam). Vermeld bij de klacht je e-mailadres en je telefoonnummer. b. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. c. Binnen zeven dagen nadat de Improvisatie Academie je klacht heeft ontvangen, krijg je een e-mail, ter bevestiging en registratie van je klacht. Mocht je deze e-mail niet ontvangen, dan dient dit gemeld te worden op het e-mailadres [email protected]. d. De gehele behandeling en afhandeling van de klacht geschiedt verder per e-mail, via het specifieke e-mailadres [email protected]. e. Klachten worden in eerste instantie behandeld door Robijn Tilanus, oprichter en eigenaar van de Improvisatie Academie. f. Uitspraak op een klacht vindt plaats binnen 4 weken na indiening. g. Wanneer je niet akkoord gaat met de uitspraak, kan er beroep worden aangetekend bij een externe partij. Hiervoor dient de klacht voorgelegd te worden aan de heer M. Kooperberg, [email protected], onder vermelding van ‘klachtenprocedure Opleiding tot Improvisatiecoach’ . Tevens dient daarbij aangegeven te worden op welke grond je het oneens bent met de uitspraak. h. De externe beroepsinstantie doet een, voor de Improvisatie Academie bindende, uitspraak, binnen 2 maanden na ontvangst van het beroep. Eventuele consequenties van de uitspraak worden binnen 4 weken afgehandeld. i. Wanneer de aangegeven termijnen van klacht- en beroepsafhandeling of afhandeling van de uitspraak niet gehaald kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er nog meer onderzoek gedaan moet worden, ontvang je daarvan binnen die aangegeven termijnen bericht middels een e-mail. In die e-mail wordt het uitstel toegelicht; bovendien wordt in die e-mail een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. j. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard. k. De Improvisatie Academie spreekt de wens uit, dat na de afhandeling van de klacht de lucht zal zijn opgeklaard, en er weer volop ruimte zal zijn voor positiviteit en improvisatieplezier!

Artikel 5 Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. De Improvisatie Academie heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen wanneer zij dat wenselijk acht. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie. Laatste wijziging 14 december 2015